TH  |  EN

รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีการศึกษา 2561

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมตั้งแต่ ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันรวม รวม ๙ แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง …ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีโรงเรียนผ่านการประเมิน จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.บัตตานี ๒) โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา และ ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง โดยโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานเป็นปีที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานเป็นปีที่ ๒ ….โรงเรียนทีผ่านการประเมินทั้งสามแห่งดังกล่าวได้ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

facebook | คลิก