TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมพิทยาคารวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมพิทยาคารวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

Facebook | คลิก