TH  |  EN

ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

 

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมให้โรงเรียนเครือข่ายในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการฯ ที่มีแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการบริหารจัดการที่ดี

             กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบบ PLC (Professional Learning Community-Coaching) และเกิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง/ฝ่ายดูแลนักเรียน และครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 คน จาก 16 โรงเรียน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก


รูปกิจกรรม