TH  |  EN

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

 

เมื่อ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 17:30 น.
สถานที่ : วังสระปทุม
จัดโดย : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554