TH  |  EN

30 ระบบตัดน้ำตามหอนอนโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงงาน ระบบตัดน้ำตามหอนอน ( Water Cutting System )
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวพรรษพรรษา บุญราช , นายสรายุทธ พัฒน์แป้น , นายศรัณยู ชัยชนะ
ครูที่ปรึกษา นายนพดล สุทธิมา
สถานที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ
เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนประจำ จึงต้องมีระบบการจ่ายน้ำที่เป็นเวลา แต่ระหว่างช่วงเวลา
จ่ายน้ำนี้บางหอนอนอาจมีน้ำเพียงพอต่อการใช้แล้วแต่ไม่ได้ปิดน้ำขณะที่นักเรียนไม่ได้อยู่ที่หอนอน ทำให้เกิดปัญหาขึ้น คือ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและปัญหาน้ำท่วมท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำขัดข้องเพราะ
ระบายน้ำออกไม่ทัน ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหานี้ว่าควรจะนำมาแก้ไข จึงเป็นที่มาของโครงงานระบบตัดน้ำหอนอนอัตโนมัติ