TH  |  EN

06. LED Grow Light Smart farm โรงเรียนองครักษ์

      ชื่อโครงงานภาษาไทย : ระบบปลูกต้นไม้อัจฉริยะ
      ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ : LED Grow Light Smart Farm
      ผู้เขียนหลัก : นางสาวนุชจิรา สุทาวัน นางสาวสิทธิสุนีย์ นุ่มสารพัดนึก
      ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ
      สถานที่ : โรงเรียนองครักษ์
      E-mail : nawaphat.kkm@gmail.com

บทคัดย่อ
     เนื่องจากการระบาดของโรคโควิต 19 จึงทำให้หลายคนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ผู้คนกลับมาสนใจการปลูกตันไม้ เพราะการดูแลตันไม้เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการคลายความเครียด ทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกตันไม้ นั้นต้องมีองค์ประกอบมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ที่อาศัยในคอนโดหรือห้องเช่ามีข้อจำกัดในการปลูกต้นไม้ และเนื่องด้วย ปัจจุบันต้นไม้มีราคาสูงขึ้นจึงมีการการขโมยต้นไม้กันเกิดขึ้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และได้นำความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีต่ง ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสร้าง LED Grow Light Smart Farm