TH  |  EN

01. ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ รร.สบเมยวิทยาคม

    ชื่อเรื่องภาษาไทย ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ  Small automated farm system

    ชื่อผู้เขียน

      1  นายศิวนาท   มูลขำ                        ระดับชั้น ม. 6
      2  นายสิปปกร คำมีสว่าง                     ระดับชั้น ม. 6
      3  นางสาวกรนันท์   บริสุทธิ์ไพรวัลย์       ระดับชั้น ม. 6

    ครูที่ปรึกษาโครงงาน
      นายจรันดร   เองศิลป์

      นางสาวสวิชญา   ทิพย์ประเสริฐ

    สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

    บทคัดย่อ  โครงงานเรื่อง ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าการให้น้ำโดยใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมการทำงาน เขียนโค้ดผ่านบอร์ด Kidbright และควบคุมการทำงานโดยตั้งเวลาเปิดและปิด ผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ โดยใช้ kidbright เพื่อประเมินผลการใช้งานของ ระบบควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ โดยใช้ kidbright และ เพิ่มประสิทธิภาพในการรดน้ำผักลดจำนวนนักเรียนในการทำงาน  จากผลการทดสอบระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ ระบบใช้งานได้จริง สามารถนำไปใช้กับแปลงเกษตรโรงเรียน ตั้งเวลาเปิดและปิด ในเวลาที่กำหนดได้