TH  |  EN

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า) จัดทำ “โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงพูดจากรายการโทรทัศน์และสื่อการเรียนการสอน ที่จะต้องมีคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด-ปิดได้ ซึ่งจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ในปี พ.ศ. 2565 A-MED สวทช. ได้ดำเนินการจ้างทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า) ในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอบันทึกการเรียนการสอน โดยทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงได้คัดเลือกผู้ต้องขังเพิ่มเติม จำนวน 10 คน ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการถอดความเสียงพูด เพื่อให้มีผู้ต้องขังเพียงพอต่อการรองรับการจ้างงานดังกล่าว มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์วิจัย เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย จอภาพ เคส เมาส์ คีย์บอร์ด ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานถอดความเสียงพูดแล้วเพื่อไว้ใช้งานในเรือนจำโดยวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-14.30 น.ที่ผ่านมา นายเดชาวัต จึงจตุพรชัย และทีมงาน ตัวแทนจาก ศูนย์บริการคำบรรยายแทนเสียงประเทศไทย (Thailand Captioning Service Center: TCC) ภายใต้ศูนย์วิจัย เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. และมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ชุดดังกล่าว แก่ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า)นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมหลักสูตร “การถอดความเสียงให้แก่ผู้ต้องขังของทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง” และ ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งถาม-ตอบข้อสงสัยในการดำเนินการระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อให้ผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และจะมีการติดตามผลการดำเนินการในครั้งต่อ ๆ ไป